Obec Obec Selec
Selec

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Pri vzniku daňovej povinnosti je potrebné podať  priznanie k dani z nehnuteľnosti. Povinnosť podať priznanie vzniká aj vtedy, ak došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, či v prípade zániku vlastníctva nehnuteľného majetku predajom, darovaním alebo prevodom.

Priznanie sa podáva na predpísanom tlačive Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje   do 31. januára na  obecnom úrade v Selci. Pre správnosť vyplnenia listiny použite poučenie k vyplneniu priznania (257.73 kB).

Priznanie nepodáva občan, u ktorého nedošlo počas roka  k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastní.

Výšku dane z nehnuteľností upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Selec č. č. 9/2023  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na