Obec Obec Selec
Selec

Poplatok za odpady

Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Sadzbu poplatku, jej vrátenie alebo odpustenie upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Selec č. 9/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ak si žiadateľ neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku do 31. januára a nepredloží príslušné doklady (napr. potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o úhrade z iného obecného/mestského úradu a pod.), nárok na odpustenie prípadne úľavu mu zaniká.

Žiadosť o zníženie poplatku za odpad

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na