Obec Obec Selec
Selec

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase len jeden trvalý pobyt a to iba v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom a je určená na bývanie. Prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi. Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.

Pri hlásení trvalého pobytu je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze (ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa)
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti (číslo listu vlastníctva)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt (86.25 kB) s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.  Potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,
  • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí obecný úrad – ohlasovňa pobytov.

 • Doba vybavenia: na počkanie
 • Poplatok: bez poplatku, resp. 5 Eur za vystavenie potvrdenia o pobyte

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na